Cikarang

#
Land Area: 32,602 m2
NLA: 23,180 m2

GLC Cikarang 1

DELTA SILICON VI-1 CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 10,000 m2
NLA: 6,978 m2

GLC Cikarang 2

DELTA SILICON VI-2 CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 19,738 m2
NLA: 15,477 m2

GLC Cikarang 3

DELTA SILICON II CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 49,999 m2
NLA: 34,020 m2

GLC Cikarang 4

DELTA SILICON V CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 68,793 m2
NLA: 46,890 m2

GLC Cikarang 5

KITIC DELTA MAS CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 36,344 m2
NLA: 20,480 m2

GLC Cikarang 7

DELTA SILICON VIII CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 38,754 m2
NLA: 25,844 m2

GLC Cikarang 8

DELTA SILICON I CIKARANG

See Detail

#
Land Area: 31,768 m2
NLA: 17,850 m2

GLC Cikarang 9

Cikarang, West Java

See Detail

#
Land Area: 31,491 m2
NLA: 20,400 m2

GLC Cikarang 10

Silver 2

See Detail

#
Land Area: 38,814 m2
NLA: 23,260 m2

GLC Cikarang 11

Yale 3

See Detail